Assegurances
Assegurances

Administració de comunitats

Sílvia Macià Aubets, administradora col.legiada

 • Convocatòria de la Junta Ordinària i recollida del vot delegat dels no assistents. Confecció de les Actes, trasllat al llibre d’actes i remissió de copia a tots els/les propietaris/es.

 

 • Assessorament legal al President vigent, i també, durant la Junta de Propietaris, de les normes que afecten a la Comunitat. Assistència a totes les Juntes de Col·legiat i/o Lletrat a la mateixa, actuant amb el càrrec de Secretari.

 

 • Confecció del pressupost previst de despeses, previsió i proposta de les quotes periòdiques a repercutir pel futur exercici econòmic i presentació i lliurament als/les Propietaris/es de l’Estat de Comptes Anuals.

 

 • Cobrament de les quotes periòdiques mitjançant rebut bancari. Reclamació amistosa a els/les propietaris/es deutors/es de quotes per impagament via extrajudicial.

 

 • Posem a disposició del Sr/a. President/a i dels veïns la nostra plataforma on line. Aquesta plataforma tecnològica li permetrà visualitzar, comprovar i descarregar documents com factures abonades, resums d' actes i altres informacions de caire legislatiu, tot des de casa seva i les 24 hores del dia.

 

 • Pagament de les despeses comunitàries prèviament pressupostades.

 

 • Preparació, convocatòria i comunicació expressa d’una Junta Extraordinària anual.

 

 • Negociació amb els diferents proveïdors per millorar, si cal, el servei ofert o les tarifes aplicades pels serveis que presten a la Comunitat.

 

 • Supervisió i manteniment de les instal·lacions d’aigua, electricitat, gas, automatismes (com portes d’accés a l’escala o places d’aparcament, porters automàtics, etc.), que realitzaran, en cas necessari, operaris qualificats.

 

 • Control, estudi i millora, si cal, de les cobertures i condicions de la pòlissa vigent de la Comunitat per part de la corredoria d'assegurances de Grup Bueso .

 

 • Seguiment puntual del pagament de les indemnitzacions procedents dels sinistres.

 

 • Gestió de sinistres via judicial davant les companyies asseguradores, pels quals podran disposar dels nostres advocats amb càrrec a la pròpia companyia.

 

 • Possibilitat d’assistència de Lletrat amb caràcter puntual a les Juntes per assessorament legal sense cost addicional. 

 

 

 

 

 

Horari

Juliol i agost de dilluns a divendres de 8 a 15 h 

GRUP BUESO

CARITAT 28

08241 MANRESA

 

Teléfono: 938771756 938771756

Fax: 935507200

Correo electrónico: bueso@grupbueso.cat

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar