Assegurances
Assegurances

Responsabilitat civil empreses

Responsabilitat civil d’explotació


Està coberta la responsabilitat civil extracontractual que es pugui derivar per a vostè, d’acord amb la legislació vigent, a conseqüència dels danys personals o materials ii perjudicis econòmics derivats directament d’aquests danys, causats accidentalment a tercers per l’activitat assegurada.

És obligatori contractar la garantia bàsica de Responsabilitat Civil d’Explotació per poder contractar les garanties opcionals que es descriuen a continuació i que cobreixen les reclamacions derivades de:

 

Béns en dipòsit

Danys a béns que estiguin en el seu poder per custodiar-los o vendre’ls i siguin propietat de tercers.

 

Béns manipulats

Danys a béns que estiguin en el seu poder per reparar-los, netejar-los, revisar-los o fer-ne el manteniment, i siguin propietat de tercers.

 

Locals arrendats

Danys a immobles arrendats per l’assegurat, a conseqüència dels riscos d’incendi ii els definits habitualment com a complementaris.

 

Béns d’empleats

Danys causats a béns propietat del seu personal assalariat.

 

Responsabilitat civil patronal

Reclamacions que puguin dirigir contra vostè els seus treballadors o els drethavents d’aquests darrers, pels danys ii perjudicis derivats d’accidents de treball.

 

Responsabilitat civil de producte/posttreball

Danys causats pels productes que hagi fabricat, lliurat o subministrat, després de lliurar-los a clients o terceres persones, així com pels treballs que hagi prestat, després del lliurament, per vicis o deficiències causades per accions o omissions comeses en les diferents operacions abans del lliurament.

 

Defensa penal i reclamació de danys

La més àmplia gamma de cobertures quant a defensa i reclamació per a qualsevol tipus de circumstàncies que puguin afectar l’àmbit de la seva empresa.

 

Responsabilitat civil mediambiental

 

 

Moltes instal.lacions, tant industrials (ex. un taller) o particulars (ex. el dipòsit de gasoil d'un xalet), són susceptibles de produir una contaminació mediambiental. 

 

 

Quan això es produeix, pot generar dos tipus de danys, danys al sòl, l'aigua o la flora i fauna, que anomenarem RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL i danys a la salut humana, danys a una explotació ramadera, pèrdua d'ús d'un pou particular, etc que anomenarem RESPONSABILITAT CIVIL MEDIAMBIENTAL. 

 

 

LA RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL, es regeix per la Llei 26/2007, que el que estableix bàsicament és l'obligatorietat de reparar el que s'ha malmès

 

 

 

 

Horari

Juliol i agost de dilluns a divendres de 8 a 15 h 

GRUP BUESO

CARITAT 28

08241 MANRESA

 

Teléfono: 938771756 938771756

Fax: 935507200

Correo electrónico: bueso@grupbueso.cat

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar