Assegurances
Assegurances

Assegurança de vida

Garanteixi als seus fills que en el pitjor dels casos, podran seguir estudiant, que la hipoteca no serà un obstacle insalvable, ... que la falta de mitjans no els privarà de tot el que vosté els hi vol donar.

 

És la comúnment coneguda com Assegurança de Vida, per la qual l'entitat Asseguradora es compromet a pagar el capital assegurat al/als beneficiari/s nomenats en la pòlissa en cas de mort de l'assegurat.

 

El més freqüent és incloure en la pòlissa una prestació equivalent pagadora en cas d'Invalidesa Permanent de l'assegurat , que en aquest cas seria també el beneficiari.

Salut

Vostè i la seva familia poden tenir les necessitats sanitàries en cas de malaltia o accident cobertes amb la millor medecina privada, sense cap tipus de restricció, mitjançant una pòlissa de salut.

Tenir cura de la nostra salut i de la de qui ens envolta és l'únic que ens assegura una millor qualitat de vida.

És el que ens permet gaudir cada moment amb la tranquil.litat de saber que, davant un imprevist estem protegits.

Vostè pot tenir cobertes totes les consultes mèdiques, hospitalitzacions, intervencions quirúrgiques i parts, dins i fora del Quadre Mèdic a Espanya, per a que obtengui una ràpida solució i diagnòstic als seus problemes de salut, sense cues ni llistas d'espera amb el facultatiu que vostè trii.

Aquestes assegurances cobreixen els riscos de malaltia i accident de l'assegurat, proporcionant els serveis mèdics, quirúrgics, així com els ingressos en centres i clíniques assistencials, dins de les especialitats i límits establerts en la pòlissa.

Per aquest tipus d'assegurances l'entitat asseguradora no abona quantitat alguna a l'Assegurat, sino que presta els serveis ressenyats anteriorment. Es per això que es diu que la d'assistència sanitària és una assegurança de prestació de serveis.

Subsidi

Un accident pot provocar una greu situació econòmica per vostè, la seva familia o el seu negoci. Per evitar això posem a la seva disposició les assegurances d'indemnització per accident o malaltia.

Aquest producte garanteix uns ingresos mensuals mentre l'assegurat estigui de baixa per Accident o Malaltia.

Possibles Garanties assegurades

  • Indemnització diària per baixa laboral per accident.
  • Indemnització diària per baixa laboral per malaltia.
  • Indemnització diària per estància hospitalària.

Possibilitat de contractar amb diferents franquicies rebaixant els costos de la pòlissa.


Llamar

E-mail

Cómo llegar