Assegurances
Assegurances

Productes per a vivendes

Seleccióneu l'opció i compareu la vostra assegurança actual!   

Informació i compra ONLINE

Vivendes

Productes dissenyats per a propietaris de vivendes, habitades permanentment o per a vivendes utilitzades esporàdicament en caps de setmana, vacances o altres períodes anàlegs.

 

Tipus de vivendes que assegurem:

  • Pisos, apartaments, adossats o xalets. De pedra, maó. 
  • Les habituals i segones residències 
  • Com propietari o com llogater 
  • Com complement de la pòlissa comunitària 
  • Amb garanties bàsiques per cobrir la hipoteca

 

Master Card Visa Rebut domiciliat
MasterCard, Visa, Rebut domiciliat

Comunitats

Existeix en el mercat una pòlissa dirigida especialment a les comunitats de propietaris. Les seves cobertures són, bàsicament, les mateixes que les de l'assegurança combinada de la llar, inclús la Responsabilitat

 

Civil front a tercers (entre els que pot comptar-se als propis membres de la Comunitat) per fets en els que existeixi culpa de la mateixa o de les persones que estan al seu servei. En aquesta pòlissa no estan coberts els danys per aigua produits en les vivendes particulars.

 

Els immobles en règim de Comunitat de propietaris tenen en el mercat assegurador unes excel.lents pòlisses específiques amb garanties que cobreixen quasi la totalitat dels succesos imprevistos. 
Així mateix es poden assegurar:

 

  • Edificis de vivendes amb règim de copropietat 
  • Edificis d'oficines 
  • Edificis comercials 
  • Edificis destinats al lloguer

 

El multirrisc de comunitats de propietaris és un producte dissenyat per cobrir les necessitats d'assegurament amb un doble enfoc, segons l'extensió de la cobertura: danys per instal.lacions comuns o per instal.lacions comuns i privades.

Automóbils

 

L'assegurança d'automòbils té per objecte cobrir la Responsabilitat Civil del conductor del vehicle derivada de fets de la circulació del mateix, entenent-se com tals els que es motivin per l'ús o circulació del vehicle per vies i béns del domini públic, garatges i aparcaments, així com per vies privades que no estiguin especialment destinades o acotades pel desenvolupament d'una feina o tasca industrial o agrícola.

 

La subscripció d'aquesta assegurança és obligatòria, el que la fa ser la més estesa de totes les que garanteixen riscos de responsabilitat civil.

 

La Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a motor (Disposició adicional 8ª de la Llei 30/1995, d'Ordenació i Supervisió de les Assegurances Privades), en el seu Capítol II "De l'assegurament obligatori", article 2º "De l'obligació d'assegurar-se, disposa, en relació amb l'article 1r. del seu cos legal:

 

"Tot propietari de vehicles a motor que tingui el seu establiment habitual a Espanya vindrà obligat a subscriure un contracte d'assegurança per cada vehicle del que sigui titular que cobreixi, fins la quantia dels límits de l'assegurança obligatòria.....", la responsabilitat del conductor del vehicle pels danys causats a les persones o en els béns amb motiu de la circulació, en virtut del risc creat per la conducció del mateix. Els vehicles no assegurats en la forma establerta no podran circular per territori nacional. L'incompliment d'aquesta prohibició serà sancionat administrativa i penalment.

 

Les assegurances de vehicles tenen moltes diferències entre companyies i elevades fluctuacions en primes, però disposem d'un ampli ventall d'entitats amb la possibilidad de donar cobertura en totes les circunstàncies.

 


Llamar

E-mail

Cómo llegar